• Convocatòria: 2016
  • Nom equip: Lumbricus
  • Títol projecte: E W Clean
  • Categoria: 1er Batxillerat / Cicles Formatius Grau Mitjà
  • Centre d'investigacions: IES Ategua
  • Província: Cordóba

Creació d'una granja de cucs que permetin la descontaminació del sòl. Es tracta d'una tècnica de descontaminació i preparació dels terrenys que uneix l'ús de cucs i de bacteris aconseguint fer-ho a un cost menor de l'actual. Com a resultat, s'obtindrien cucs tractats que s'enviarien a les empreses biotecnològiques per al seu ús al sòl.

El projecte “I W Clean” participa al Campus Repte Emprèn 2016, impulsat per l'Obra Social “la Caixa”, com un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Necessitat

Quatre mil milions de tones de sòl es perden cada any a causa de la contaminació, la qual cosa suposa una disminució de la qualitat de vida de les persones i un perjudici per al medi ambient. Amb el nostre projecte I W Clean podríem ajudar a descontaminar el sòl a baix preu.

El mercat de la biodescontaminació, la fitoremediació i altres tècniques de restauració té un elevat potencial econòmic. És en aquest mercat on volem incorporar el nostre producte.

I W Clean es basa en la utilització de la vermicultura per a la conservació dels sòls. Després d'una anàlisi del mercat hem detectat que és un nínxol de mercat poc explotat en l'actualitat i volem promoure-ho mitjançant el nostre projecte.

Aproximació

La pol·lució dels sòls és un problema mediambiental important per a la població. Existeixen diversos processos per descontaminar el sòl. Actualment per convertir les substàncies tòxiques en diòxid de carboni i en aigua s'utilitzen bacteris. Mentre que en el compostatge de deixalles orgàniques s'utilitzen cucs.

La nostra proposta consisteix en una tècnica de descontaminació i preparació dels terrenys que uneix l'ús de cucs i de bacteris aconseguint fer-ho a un cost menor de l'actual.

I W Clean és una iniciativa per a la creació d'una granja de cucs que aprofita les diferents deixalles orgàniques. Per això, buscarem a les col·leccions de cultiu els tipus de bacteris amb les capacitats metabòliques idònies per a descontaminar el sòl. Després de conrear-los, els posarem en contacte amb els anèl·lids perquè els tubs digestius d'aquests s'inoculin amb els bacteris. Les remeses de cucs tractats s'enviaran a les empreses biotecnològiques per al seu ús al sòl.

Els nostres clients serien empreses de descontaminació a Espanya, la Unió Europea i EUA ja que s'enfronten a problemes tècnics i econòmics a l'hora d'utilitzar bacteris a la restauració d'ambients pol·lucionats. La nostra solució facilitaria la preservació dels sòls de manera eficaç i a baix cost.

Beneficis

El benefici principal d'I W Clean es basa en proporcionar a les empreses biotecnològiques cucs "enriquits" amb bacteris seleccionats per una activitat descontaminant concreta que resoldria tres problemes fonamentals a l'hora de plantejar una estratègia de descontaminació amb bacteris: com sembrar-les homogèniament al sòl? Com augmentar la probabilitat de supervivència dels microorganismes? i com preparar el sòl amb el cost mínim?

L'ús de cucs millora la ventilació del sòl afavorint el metabolisme bacterià. Els anèl·lids digereixen partícules de terra i en passar pel tracte digestiu aquesta s'enriqueix amb bacteris. Per tant, si tenen a l’aparell digestiu bacteris descontaminants, els sembren per tot el terreny i a diferents profunditats millorant els paràmetres dels quals depèn la biodescontaminació. Creiem que així milloraria l'eficàcia de les solucions actuals i fins i tot es podria abordar la descontaminació d'espais la neteja dels quals ha estat inviable.

Competència

La competència d'I W Clean són les empreses d'enginyeria ambiental, empreses de descontaminació i empreses biotecnològiques. Una alternativa per descontaminar el sòl són les tècniques físiques-químiques. Aquestes destaquen per tenir un cost bastant elevat i per haver de realitzar grans moviments de terra.

Des del nostre punt de vista considerem que la nostra solució és més nova i compta amb un nínxol de mercat més obert a la competència.Per això, creiem que pot ser atractiva per a les empreses ja que és un procés senzill i de baix cost.

Ganxo

"Cucs, netejadors del subsòl."

Equip

Alumne

Marcos Criado Caracuel

IES Ategua

Alumne

Rafael Sánchez Jiménez

IES Ategua

Alumne

David Mendoza Salido

IES Ategua

Alumna

Mercedes García Osuna

IES Ategua

Alumna

Ana del Carmen Márquez Sancho

IES Ategua

Professor/a

Professor

Rafael Blanco Moreno

IES Ategua