• Convocatòria: 2019
  • Nom equip: Los planetarios
  • Títol projecte: CRAdvisor(ContaineRecycling Advisor)
  • Categoria: ESO / Formació Professional Bàsica / Programes de Formació i Inserció
  • Centre d'investigacions: COLEGIO "NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES"
  • Província: Andalusia

Sistema de valoració de la qualidad de l'envasado plàstic, per informar sobre la seva contaminació. El projecte participa en el Campus Repte Emprèn 2019, impulsat per l'Obra Social ''la Caixa'', com a un dels 35 projectes seleccionats en aquesta convocatòria.

Necessitat

12 milions de tones de plàstics arriben cada any als oceans, destruint de forma irreparable la nostra biosfera. Segons Greenpeace, cda any es rebutgen milers de tones d'envasos usats per a  supermercats, sense arribar a ser usats, i molts d'ells desemboquen al mar. La bioacumulació d'aquests envasos plàstics i la seva degradació en microplàstics (fragments inferiors a 5 mm) que arriben al nostre organisme a través de la cadena tròfica està provocant serioses conseqüències en la nostra salut i és una clara amenaça per a la nostra biodiversitat. National Geographic va afirmar en un article el desembre de 2018, la relació directa entre la degradació del plàstic i l'alliberament de substàncies químiques i emissió de gasos com el metà i l'etilè, potents generadors de l'efecte d'hivernacle. S'ha demostrat que l'emissió d'aquests materials s'agreuja amb l'exposició a la llum, però que continua fins i tot en absència d'aquesta, fent impossible ponderar els danys que encara han d'arribar.

Aproximació

Amb CRAdvisor (ContaineRecyclingAdvisor) proposem dues maneres de resoldre aquest problema. Primer, un lloc web, on experts en materials valorin amb una numeració de l'1 al 5 la qualitat de l'embalatge del producte, en funció de com  és l'envàs de biodegradable, compostable, reutilitzable o reciclable, tot informant l'usuari d'una manera  clara i senzilla sobre els factors que han portat a aquesta valoració i la forma òptima de rebutjar-lo. Segon, una etiqueta assignada a cada envàs amb aquest sistema. El propòsit és captar l'atenció del client cap al codi, que es podrà llegir amb el mòbil per a obtenir la informació en el moment de la compra. Tercer, als establiments més involucrats i que tinguin més productes amb valoració alta se'ls atorgarà un certificat de qualitat o excel·lència, i s'informarà el consumidor de l'alternativa que té a l'hora de consumir en un determinat supermercat.

Beneficis

Els beneficis que aporta el nostre projecte serien quantificables en totes les escales.
1- A escala individual, creant un compromís en la població pel que fa a la comprensió del problema de contaminació que hi ha a la Terra i per tant a nosaltres mateixos com habitants seus. 2- Aportaria beneficis econòmics a les empreses que s'unissin a aquesta proposta de producció d'un envàs, presentant aquest valor afegit com a part del màrqueting de la marca registrada del producte. Finalment, i el més important de tots, hi ha el benefici que no es pot mesurar amb diners, però si amb una elongació i millora de la nostra qualitat de vida, que és la preservació de l'ecosistema de la terra. Com que es tracta d'una aplicació, l'ús d'Internet facilitaria l'accés de la informació de més gent d'una forma instantània.

Competència

 El Ministeri de Sanitat, Serveis socials i Igualtat del govern d'Espanya, a través de l'agència AECOSAN, (Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició), encarregada de regular per llei la informació obligatòria que ha de contenir l'etiquetatge, no fa cap referència a l'envasament dels productes. Aquesta agència subvenciona programes que aporten informació en l'etiquetatge tals com Facua, que tampoc mostra cap d'interès sobre la seva composició. Existeix el "codi d'identificació de la resina", que classifica els envasos amb vista al seu reciclatge, numerant-los de l'1 al 7 en funció del tipus de material del qual està fet, tals com PET (tereftalatode polietilè), HDPE (polietilè d'alta densitat), PVC (policlorur de vinil), LDP (polietilè de baixa densitat), PP (polipropilè), PS (poliestirè) i altres. Són denominacions molt específiques, que la major part de la població no entén, i es converteixen en una dada que no aporta informació.

Ganxo

"Aposta per un consum responsable, per una informació clara a l'hora de comprar. Cuidem l'envasament que generem i rebutgem. Embolica la terra tal com es mereix!"